ผู้เขียนใช้มโนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) วิเคราะห์ตัวบทตำนานท้องถิ่นภาคใต้ ฮิกายัตชายแดนใต้/มาเลเซียตอนเหนือ และตำนานผสมผสานระหว่างคติพุทธ ฮินดู และคติมลายู ในฐานะตัวบททางวัฒนธรรม (cultural text) โดยสร้างคำอธิบายผ่านแนวคิดเรื่องวาท กรรมอำนาจของของนักคิดกลุ่มหลังสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตำนานท้องถิ่นหาใช่แค่เพียงนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาเพื่อความบันเทิงหรือสื่อเนื้อหาสาระแต่เพียงผิวเผินเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่และเครื่องมือในการต่อสู้ช่วงชิงการนิยามความหมายตัวตนทางวัฒนธรรมและการเมืองของคนภาคใต้ในอดีต

ตำนานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนชายขอบมีมโนทัศน์ต่ออำนาจอย่างไร สร้างและใช้เรื่องเล่าเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์อย่างไรและส่งผลให้การเมืองในประวัติศาสตร์ของคนภาคใต้ดำเนินไปอย่างไร คนท้องถิ่นที่ดูเหมือนไร้อำนาจในคำอธิบายทางประวัติศาสตร์การเมืองกระแสหลัก แท้จริงแล้วไม่ได้ไร้อำนาจ พวกเขาสร้างอำนาจในแบบของตนเองขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวตนในทางวัฒนธรรมและทางการเมือง พวกเขามีอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตทางประวัติศาสตร์โดยวิธีของพวกเขาเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • ตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้
  • ผู้เขียน: พิเชฐ แสงทอง
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 464 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2559
  • ISBN: 9786163015471