กำเนิดวังหน้า: สถานที่ประทับแห่งพระมหาอุปราช

วังหน้าพระองค์แรก: สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

วัดบวรสถานสุทธราวาส: วัดพระแก้ววังหน้า

วังหน้า: พิไชยสงคราม

อาถรรพ์วังหน้า: สิงโตหิน

พระบวรราชเจ้า: พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

วังหน้าพระองค์สุดท้าย: กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

วิกฤตการณ์วังหน้า: วิกฤตระดับชาติ

สิ้นสุดวังหน้า: สู่ตำแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร

จากวังหน้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ข้อมูลหนังสือ