ในเรื่องนี้ ดูเหมือนดาฟเนจะต้องการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของนกทั้งมวลที่ถูกกดดันจากสิ่งแวดล้อม อันแปรเปลี่ยนไปโดยพลัน จนเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและทำลายมนุษยชาติขึ้น ขณะเดียวกันก็แสดงถึงพฤติกรรตอบโต้ออกไปในหลายๆ ลักษณะของมนุษย์ เช่น ดูแคลน หวาดหวั่น รัดกุมรอบคอบและเข้าอกเข้าใจ นับว่าจินตนาการอันแหลมคมของดาฟเนสามารถปลุกเร้าผู้อ่านให้บังเกิดทั้งความรู้สึกสมเพชเวทนาและวิตกตื่นกลัวได้พร้อมๆ กัน


 

ข้อมูลหนังสือ