คนฉลาดใช้หัวใจเหมือนกระจก 

ไม่วางคำกล่าวร้ายไว้ในความคิด 

ใช้คำพูดจากหัวใจเพียงคำเดียว 

เยียวยาบาดแผลระหว่างตนและผู้อื่น

ศาสตร์แห่งวาทศิลป์เก่าแก่จากปราชญ์ตะวันตกและนักคิดตะวันออก ที่ช่วยให้คำพูดของคุณประทับอยู่ในใจคนฟังไม่รู้ลืม ด้วยเทคนิค 8 ขั้นตอนที่จุดประกายให้คุณเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดในการเลือกใช้ถ้อยคำให้สื่อสารออกมาจากใจแล้วส่งผ่านความรู้สึกต่อไปถึงใจของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสังเกต การตั้งคำถาม การคิดอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะ

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณพูดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน

ข้อมูลหนังสือ