ศาสตร์แห่งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ นั่นก็คือ "การบริหารเชิงกลยุทธ์" อันถือเป็นเสมือนหนึ่งคัมภีร์ความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจนั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ