Work Design เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์จากการพบเจอคนทำงานมาอย่างหลากหลาย ในฐานะนักจิตวิทยาธุรกิจและนักวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการทำงาน พวกเขาค้นพบว่า 9 ใน 10 คนของพนักงานในปัจจุบันกำลังประสบความผิดหวังในหน้าที่การงานและไม่เข้มแข็งพอที่จะมองหาทางเลือกใหม่ๆ อีกทั้งรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ข้อคิดเห็นและเรื่องราวจากพนักงานเหล่านั้นถูกนำมาวิเคราะห์และเรียบเรียงออกมาเป็นทฤษฎีแนวคิดในการปรับชีวิตและงานเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในบริบทของโลกการทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ Covid-19 เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกมีสองบท กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับตัวเราและสิบสาเหตุที่ทำให้ชาววัยทำงานเผลอไขว้เขวออกนอกลู่นอกทาง ส่วนที่สองมีสองบท กล่าวถึงแนวคิด 4S และวิธีการที่ผู้เขียนแนะให้นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานของตนเอง ทั้งหมดก็เพื่อความอยู่รอดในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้

ข้อมูลหนังสือ