การเล่น เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และความมั่นใจให้แก่ลูกได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยฝึก ทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นความฉลาดแบบ ใหม่ที่จำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 อีกด้วยเมื่อโลก ยุคใหม่เต็มไปด้วยความท้าทายที่ไม่มีใครคาดเดาได้ จึงถึงเวลาที่พ่อแม่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ลูก ด้วยการปรับรูปแบบการเรียนรู้เสียใหม่

รวมกลยุทธ์การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และสนับสนุนให้เด็ก เล่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง จากผลการวิจัยตลอด 30 ปี ของผู้ที่ได้รับรางวัลด้านความคิด สร้างสรรค์ระดับโลกมาแล้วมากมายมาสู่คู่มือนำทางคุณพ่อคุณแม่ ในการส่งเสริม กระตุ้น และขยายศักยภาพของลูกออกไปไม่สิ้นสุด เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำอยู่ที่บ้าน

ข้อมูลหนังสือ