สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากในตอนนี้ เคยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากในครั้งหนึ่ง

สิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเหมือนคลื่นลูกหนึ่ง หลังจากกัดกร่อนและตกตะกอนดี ก็ล่วงลับผ่านไปในทันที

การดำรงอยู่ของคนที่สำคัญมาก เมื่อพรากกันไปแล้ว ไม่ได้จากไปเฉยๆ เขาและเธอทั้งบางอย่างที่มีค่าไว้กับเรา และเอาบางสิ่งที่มีค่าไปจากเราเช่นกัน

ข้อมูลหนังสือ