พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ผมเข้าเผ้าฯ และทำงานต่อใบเรือกับพระองค์ เมื่อทรงต่อแล้วแล่นเรือใบ แต่เมื่อเสด็จฯ ขึ้นบนดอยภาคเหนือ เพื่อทอดพระเนตรว่าชาวเขากินอยู่กันอย่างไร ทรงเห็นว่าเขาทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น แต่ยากจน จึงทรงมีพระราชดำรัสหาพืชเมืองหนาวให้เขาปลูกแทน วิธีการคือทรงตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อหาพืชเหล่านั้น โดยโปรดเกล้าฯ ให้ผมผู้ไม่รู้เรื่องการเพาะปลูกเป็นผู้อำนวยการ

   เหตุใดจึงตั้งผม เพื่อจะตอบปัญหานี้ได้ ผมเห็นควรจะเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองในหนังสือเล่มนี้ด้วย - ภ. ณ ประมวญมารค

ข้อมูลหนังสือ