รวมเรื่องสั้นชุดนี้เป็นงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ประเภท soft science fiction หรือวรรณกรรมวิทยาศาสตร์เชิงสังคม พูดถึงผลกระทบของการใช้วิทยาศาสตร์ที่ไม่คำนึงถึงจริยธรรม การใช้วิทยาศาสตร์ที่ละเมิดกฎธรรมชาติ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย์ บางเรื่องสอดแทรกปรัชญาความเป็นมนุษย์และการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เนื้อเรื่องไม่ได้เน้นหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์อย่าง hard science fiction จึงไม่ได้ใส่หลักการ ทฤษฎี หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หนักๆ ยากๆ  อาจจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกเพื่อให้เนื้อเรื่องมีความสมเหตุสมผลสมจริง น่าสนใจ และความรู้ที่สอดแทรกนั้นไม่ยากจนเกินไป เป็นการเสริมความรู้ความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน
เกือบทุกเรื่องในชุดนี้มีตัวละครเด็กประกอบ บางเรื่องเป็นตัวเดินเรื่องและเป็นตัวแปรที่สำคัญ แนวเรื่องเป็นแนวซาบซึ้ง ความประทับใจ ความรักความผูกพัน และการให้ความหวังกำลังใจ การเดินเรื่องก็ไม่ซับซ้อนมากนัก นักเรียนระดับมัธยมปลายขึ้นไปสามารถอ่านเข้าใจได้

ข้อมูลหนังสือ