แผ่นภาพ กวีเพลง ประกอบด้วยบทกวีที่เป็นกลอนแปดและกลอนเปล่า ๗๔ สำนวนเรื่อง เนื้อหาเรื่องราวกล่าวถึงชีวตคนในสังคมชนบท ชาวไร่ชาวนาที่ด้อยโอกาส นักเรียน คนเฒ่าคนแก่ แม้แต่ข้อทานตามเมืองใหญ่ อีกทั้งยังพูดถึงสังคมการเมือง เรื่องเผด็จการ เรื่องประชาธิปไตย และท้ายสุด เป็นการตระหนักถึงคุณค่า-แสวงหาแก่นสารที่เป็นธรรมมะ กวีนิพนธ์ชุดนี้ยังมีจุดเด่นอื่นอีก คือภาพวาดประกอบ ที่ผู้เขียนคือ สันติภาพ นาโค สร้างสรรค์ไว้ในพื้นที่เดียวกัน นี้จึงเรียก"แผ่นภาพ" หรืออย่างที่เรียกว่า "บทกวีในภาพเขียน" ที่ผู้เขียนยืนหยัดยืนยันแนวทางการทำงานมากว่า ๔๐ ปี แผ่นภาพ กวีเพลง จึงนับเป็นงานที่คุณค่า หาอ่านได้ยากในสังคมปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ