รวบรวมคำถามที่เจาะลึก ตรงประเด็น
ของเด็กวัยรุ่น และเป็นปัญหาที่เด็กๆ มัก
ไม่กล้าถามพ่อแม่ผู้ปกครอง มีทั้งเรื่อง
ครอบครัว เพื่อน การเรียน ความรัก โดย
ผู้ตอบคำถามเป็นนักจิตวิทยาผู้เคยให้คำ
ปรึกษากับเด็กวัยรุ่นเกาหลีมาเป็นระยะ
เวลายาวนาน และพบว่าปัญหาของวัยรุ่น
เกาหลีมีความใกล้เคียงกับเด็กวัยรุ่นของ
ไทยในปัจจุบันมาก

ข้อมูลหนังสือ