เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำพาผู้อ่านให้รู้จักว่ากองทุนรวมคืออะไรและมีกี่ประเภทแล้ว หากยังบอกถึงแนวคิดดีๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุน วิธีคัดเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมด้วยตนเอง ตลอดจนเทคนิคการลงทุนซื้อกองทุนรวมที่ถูกต้องให้อีกด้วย

- ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ นักวิชาการอิสระ

ข้อมูลหนังสือ