คู่มือเล่มนี้นำเสนอขั้นตอนการนำ "OKRs" ไปปรับใช้ได้จริง ตั้งแต่การกำหนด "OKRs" ระดับองค์กรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับตัวอย่างประกอบในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ตอบโจทย์หลักขององค์กร คือทำอย่างไรให้องค์กรและเติบโตอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ง่ายขึ้น!

ข้อมูลหนังสือ

  • คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs
  • ผู้เขียน: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786160836567