“เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เป็นผลงานเล่มแรกและเล่มเดียวของอาจารย์ ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ (Hideko Yamashita) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก จากประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี ในเล่มเน้นฝึกทักษะการคิด ให้เด็กตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเองว่าของเล่นชิ้นนี้จำเป็นไหม ข้าวของชิ้นไหนควรทิ้ง ซึ่งแนวคิดนี้เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคิด ช่วยต่อยอดมาสู่ทุกเรื่องในชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นการเรียนแบบบูรณาการ ไม่เน้นท่องจำ ข้อสอบไม่ได้มีแค่คำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว แต่ทุกข้อถูกหมด เพื่อดูวิธีคิดและทักษะการวิเคราะห์ของเด็ก

ข้อมูลหนังสือ