ครั้น ณ วันศุกร์ เดือน 8 เเรม 13 ค่ำ สมเด็จพระสงฆ์ราชาคณะ เเละเสนาพฤฒามาตย์ราชปุโรหิต ข้าทูลละอองฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อยปรึกษาพร้อมกันถวายสิริราชสมบัติ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าเป็นบรมกษัตริย์สืบถวัลยราชสมบัติสืบไป การเถลิงถวัยราชสมบัติของพระมหากษัตริย์เเต่ละพระองค์มิได้ง่ายดาย เฉกเช่นที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารที่ยกมาเพียงสามีสี่บรรทัด หากเเต่ลึกซึ้งเเละซับซ้อนกว่ามากนัก ความจริงที่อยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์กำลังจะเผยตัวใน "ผลัดเเผ่นดิน" เล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ