รวมเรื่องสั้น 13 เรื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องราวเกี่ยวกับชาวลาวที่ไปอยู่ในประเทศอื่นๆ ในลักษณะต่างๆ พบกับปัญหา การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย สำหรับเรื่องประเพณีและชีวิตเป็นเรื่องราวของชาวเขาเผ่าหนึ่งที่ยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ แต่แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำให้ต้องตัดสินใจใหม่

ข้อมูลหนังสือ