“รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นมายาวนานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการสังคมไทย วารสารฉบับนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา “รัฐศาสตร์สาร” ได้นำเสนอผลงานวิจัยและงานเขียนอันทรงคุณภาพจำนวนนับไม่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา อาทิรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยาฯลฯ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน “รัฐศาสตร์สาร” มักถูกเอาไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนตามมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นงานอ้างอิงสำหรับการวิจัย

ข้อมูลหนังสือ