๘๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ในความสำคัญในคำสอนของ "นนทิ" ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมาโดยเนื้อหาของ "กามศาสตร์" ของนนทินั้นกระจัดกระจายไปตามหัวข้อและมีผู้ถ่ายทอดแต่ละหัวข้อ จนกระทั่ง "วาตสยายน" รวบรวมทั้งหมดเมื่อราว ๔๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ถึงศตวรรษที่ ๖ พร้อมทั้งแสดงความเห็นของตนประกอบ จึงเกิดเป็น "กามสูตร" ซึ่งถือเป็นวรรณกรรมความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์ที่เก่าที่สุดของอารยธรรมเท่าที่มีในขณะนี้

ข้อมูลหนังสือ