โปรเจกต์หนังสือรายสะดวกที่อยากจะเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง อันเป็นแง่มุมที่ประชาชนผู้มีความคิดเห็นถูกปิดปากมากที่สุดในยุคที่เผด็จการทหารและเผด็จการจำแลงมีอำนาจ ประกอบด้วยเรื่องเล่าหลากรูปแบบของผู้คนจากหลากยุคสมัยดาษ

เริ่มต้นฉบับแรกด้วยสมัย 'ก่อน' การลุกขึ้นอีกครั้งของจิตวิญญาณประชาธิปไตยในปี 2563 ประกอบไปด้วยเรื่องสั้น บทกวี บทละครพูด บทสัมภาษณ์ ภาพวาด คอมิค และชุดภาพถ่ายที่พิมพ์สีลงกระดาษ Kinmari 120 แกรม รวมทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน พร้อมภาพประกอบที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมด เข้าเล่มแบบเย็บกี่ สันเปลือย ด้ายสีแดง

พบกับ

PSSYPPL, วิวัฒน์ เลิศฯ, ชาคริต คำพิลานนท์, กฤติพงศ์ ฐิติธนากุล, อมต, นครินทร์ เอื้อปทุมพร

ชิตะวา มุนินโท, แมวเคลียวะดี, Beam Wong, Anya, มงกุฎงาม, พิมพ์ชนก พุกสุข, ภาณุ ตรัยเวช

เปียแดง, Cai LianJie, ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์, วรรษชล ศิริจันทนันท์, อภิโชค จันทรเสน, ดาวุธ ศาสนพิทักษ์, กิตติพล สรัคคานนท์

ข้อมูลหนังสือ