กลายเป็น-มลายู: บทสำรวจอัตลักษณ์ในรัฐไทยและการค้นหาความหมายแห่งตัวตน เล่มนี้ คือหนังสือรวมบทความซึ่งถูกเขียนขึ้นมาต่างวาระ และปะทะกับประเด็นปัญหาหรือมีคำถามแตกต่างกัน ทว่าบทความทุกชิ้นมีจุดสำคัญร่วมกันคือ การพยายามเผยให้เห็นถึงโลกอันซับซ้อนของความจริงเชิงประจักษ์ซึ่งถูกอำพรางด้วยมายาคติทางเชื้อชาติและศาสนา พร้อมกับนำมันออกมาพิจารณาใหม่ ด้วยวิธีการเช่นนี้ แม้มันจะมีความพร่าเลือนบ้างด้วยข้อจำกัดของแนวคิดที่นำมาใช้ แต่ภายในกรอบของแต่ละแนวคิดน่าจะมีแสงสว่างปรากฏให้เห็นสิ่งที่ถูกปิดบังอำพรางอย่างยาวนานได้บ้าง ไม่มากก็น้อย การฝึกฝนทางมานุษยวิทยาในหนังสือเล่มนี้ พุ่งความสนใจไปยังความเป็นมาของคนมลายูในลักษณะที่ข้ามผ่านรูปแบบอันหลากหลาย ขนาดของการขบคิด และมิติเวลา ตลอดจนให้ความสนใจกับสภาวะซึ่งสถานะของสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่เริ่มไม่สอดคล้องกับความจริง

ข้อมูลหนังสือ