ต่อคำถามที่ว่าชีวิตที่ดีคืออะไร อะไรคือชีวิตและสังคมที่พึงปรารถนาอะไรคือหลักเกณฑ์สำคัญที่จะใช้ตัดสินว่าอะไรคือความดี อะไรเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับมนุษย์ ‘ความเป็นเหตุผล’มักเป็นคำตอบสุดท้ายเสมอ จะเห็นว่า ‘เหตุผล’มักจะถูกเสนอให้เป็นรากฐานแห่งการแสวงหาความจริงเชิงจริยธรรมของมนุษย์เสมอมา แต่บทความต่างๆ ในอารมณ์กับจริยศาสตร์นี้จะให้แนวทางที่แตกต่างออกไปกล่าวคือ ‘อารมณ์ความรู้สึก’ในบริบทต่างๆ ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นหลักในการพิจารณาปัญหาจริยธรรมซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับวิธีที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกัน ความหมายและความสำคัญของอารมณ์กับชีวิตทางจริยธรรม

ข้อมูลหนังสือ