เนื้อหาในเล่มเป็นฮาวทูอย่างง่าย แนะนำวิธีวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เพื่อดึงศักยภาพของคนคนนั้นออกมาให้มากที่สุด โดยแบ่งคนเป็น 4 ประเภท เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเอป 4 สายพันธุ์ ได้แก่ อุรังอุตัง กอริลลา ชิมแปนซี และโบโนโบ ว่าคนแต่ละประเภทเหมาะกับงานประเภทไหน ควรปฏิบัติหรือเอ่ยชมกับคนแต่ละประเภทอย่างไร เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ผู้เขียนจะมีแบบทดสอบและสถานการณ์สมมติต่าง ๆ ให้คุณวิเคราะห์บุคลิกที่แท้จริงของตน รวมถึงเพื่อนร่วมงานว่าเป็นเอปสายพันธุ์ไหน

ข้อมูลหนังสือ