งานวิชาการชิ้นนี้มิได้เพียงศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามเท่านั้น หากได้ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมในศาสนาอิสลามของประเทศมุสลิม ซึ่งนับเป็นงานศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะบรรดาประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นมีถึง 57 ประเทศ และล้วนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงระดับสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามของประเทศเหล่านี้จึงเป็นการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ในทางศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์

คำนิยมโดย อณัส อมาตยกลุ

 

หนังสือเล่มนี้ยืนยันหลักการอิสลามในการสถาปนาความยุติธรรม บนพื้นฐานความเมตตา การเคารพและคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ทุกคนทั้งหญิงและชายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชนสากล เชื่อมั่นว่างานชิ้นนี้จะมีคุณค่าต่อทุกคนในการสร้างความเข้าใจหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถ่องแท้และเป็นธรรม รวมถึงผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ขัดแย้งซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เช่นกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

คำนิยมโดย อังคณา นีละไพจิตร

ข้อมูลหนังสือ