องค์ทะไลลามะ และอาร์บิชอป เดสมอนด์ ตูตู เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ถือได้ว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันทั้งสองท่านล้วนผ่านการเผชิญกับความทุกข์ยากใหญ่หลวงอย่างที่มนุษย์ คนหนึ่งจะทานทนได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อาทิ การกดขี่ข่มเหงในเรื่องเชื่อชาติ ศาสนา เผชิญหน้ากับการเหยียดสีผิว คุณค่าความเป็นมนุษย์โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ มาตลอดช่วงชีวิต แต่สถานการณ์ขัดแย้ง ผันแปรและความทุกข์ยากทั้งปวงที่เผชิญมา ได้หล่อหลอมจิตใจของทั้งสองท่านให้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและเบิกบาน กระทั่งสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพและความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในใจคนทั่วโลก แม้ทั้งสองท่านจะพบกันเพียงไม่กี่ครั้ง แต่ความเสมอด้วยศรัทธาจาคะ ศีล และปัญญา ก่อให้เกิดความผูกพันกันทางจิตวิญญาณจนสนิทสนมกลมเกลียวและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน หนึ่งสัปดาหืแห่งการสนทนาพบปะกันของทั้งสองท่าน โดยมีดักลาส เอบรัมส์ เป็นคนกลางนั้นแม้จะมีบางประเด็นที่ไม่เห็นพ้องกัน แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยปัญญาและจิตใจที่เปิดกว้างเปี่ยมไปด้วยสันติสุข จึงก่อให้เกิดผลงานเล่มนี้งานที่มีความหมายต่อผู้คนในโลกอย่างมหาศาล ความเปลี่ยนแปลงในทาง

ข้อมูลหนังสือ