เปิดมุมมองประชาธิปไตยแบบไทยๆ ตั้งแต่โครงสร้างทางการเมืองยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์) กับการสถาปนาอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปจนถึงยุคของการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางใหม่ในสังคมสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และความเคลื่อนไหวของ "คนในชนบท" ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในยุคปัจจุบันจาก โครงสร้างอำนาจของสังคมที่เหลื่อมล้ำ ร่วมสืบค้นความเชื่อและความจริงทางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมให้บางคนเชื่อว่า "1 คน 1 เสียง ไม่เหมาะกับสังคมไทย" ขณะที่บางคนบอกว่า คนเหล่านั้นคงลืมไปหรือไม่ได้มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทั่วทั้งโลกบอกว่า "เท่าเทียมกัน" หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองทุกวันนี้ที่ะช่วยให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะดำรงตนหรือกำหนดจุดยืนทางประชาธิปไตยได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนช่วยให้เห็นลู่ทางที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ถึงปัจจุบัน เป็นผู้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายวัน คอลัมน์ “ใต้กระแส” มีผลงานด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ-การเมือง ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาและด้อยพัฒนาของประเทศโลกที่สาม สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และประวัติศาสตร์ความรู้สึก ความสนใจที่กว้างขวางของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ประกอบกับเป็นนักประวัติศาสตร์ ทำให้เขามอง “ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง” ในสังคมไทยปัจจุบันโดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนหลายฝ่ายที่มีภูมิหลังและเงื่อนไขแวดล้อมต่างกัน

ข้อมูลหนังสือ