การเผยแพร่แนวคิดและเจตนารมณ์ของปรีดี พนมยงค์ ถือเป็นทั้งภารกิจและพันธกิจที่สำคัญของสถาบันปรีดี พนมยงค์ ต่อสังคม ทั้งยังสามารถกล่าวได้ว่าภารกิจนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเฉพาะความคิดและตัวตนของปรีดี พนมยงค์เท่านั้น หากหมายรวมไปถึงแนวคิดและเจตนารมณ์ของปรีดี พนมยงค์ ที่ได้แตกหน่อต่อยอดเติบโต และผลิบานไปยังคนรุ่นหลังจำนวนไม่น้อยอีกด้วย

คนรุ่นหลังเหล่านี้คือประชาชนที่ต่างทำหน้าที่การงานในวิชาชีพของตน ตามศักยภาพความถนัดของตน แต่ขณะเดียวกันได้สืบสานผสานแนวคิดและเจตนารมณ์ของปรีดี พนมยงค์ที่มีต่อสังคมและประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการทำงานนั้นด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงให้ความสำคัญกับคนรุ่นหลัง คนรุ่นใหม่ จำนวนมากได้แสดงออกทางความคิด ความเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ ได้เปิดพื้นที่ของสถาบันให้คนรุ่นหลังนี้แสดงออกทางการงาน ทั้งเชิงวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ต่อสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง

หนังสือ “ปรีดีศึกษาและปาฐกถาศิลปกับสังคม” เล่มนี้ จึงถือเป็นอีกร่องรอยและหลักฐานหนึ่งที่ได้รวบรวมความเคลื่อนไหวทางความคิดของคนรุ่นหลังปรีดี พนมยงค์ 

ข้อมูลหนังสือ