ผู้แปล: อัญชลี มณีโรจน์ บรรณาธิการแปล: กิตติพล สรัคคานนท์