ผู้แปล: ศรพล ตุลยะเสถียร และ พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล