ผู้แปล: ฐิติคมน์ ญาณสมบัติ, ฐิติมา แจ้งอริยวงศ์, ณัฐชยา หิรัญญสมบัติ, ปิติศักดิ์ บุญใส่, พิมพ์กาญจน์ วัฒนายากร, รดีทิพย์, วรรณนพปฎล สุทธิโอสถ, สุนทร เจริญทัศน์, สุพิชญา มั่นคง และอันนา หล่อวัฒนตระกูล