ผู้แปล: งามพรรณ เวชชาชีวะ, วลีพร หวังซื่อกุล, สุมาลี