ภาพและข้อคิดทางธรรมเพื่อการตื่นรู้ในตนเอง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนพระดาบส และโรงพยาบาลสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูลหนังสือ