...ถ้าเรามองเป็นแผนที่วัฒนธรรมแทนแผนที่ประเทศเราจะเห็นอีสานเหนืออยู่ตรงกลาง มีความเก่าแก่และความสืบเนื่องของการตั้งถิ่นฐานและวัฒนธรรมของชนชาติไท... เป็นดินแดนที่ความเชื่อผีพรรพบุรุษและธรรมชาติดำรงอยู่หนาแน่น ชาวบ้านเชื่อทั้งผีและพุทธ...

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ปรีชา อุยตระกูล
บทบรรณาธิการ
"วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ"
(2560)


 

ข้อมูลหนังสือ