นำเสนอพระราชประวัติของพระภรรยาเจ้าทั้ง ๙ พระองค์และพระราชโอรสพระราชธิดาชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง ๒๗ พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรียงเหตุการณ์ไปตามลำดับปีในรัชกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕ เมื่อทรงมีพระภรรยาเจ้าพระองค์แรก ไปจนสิ้นรัชกาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่สำคัญที่คนไทยควรจะได้ศึกษาและทราบ

อาทิเช่น การทิวงคตจากเรือพระที่นั่งล่มของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (สมเด็จพระนางเรือล่ม), การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา(สมเด็จย่าในรัชกาลที่ ๙) ขึ้นเป็นพระอัครมเหสี, การสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย, การสวรรคตของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, การสถาปนาสมเด็จเจ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖) ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่สองของไทย, การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๖ และ ๗) ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของไทย และการสถาปนาเจ้าดารารัศมี (เจ้าหญิงเมืองประเทศราช) ขึ้นเป็นพระราชชายา ดำรงพระอิสสริยยศเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรี

ข้อมูลหนังสือ