คุณค่าของหนังสือเล่มนี้มิใช่อยู่ที่เพียงการสาธิตให้เห็น “พิษภัย” ของมายาคติที่ครอบงำเราอยู่ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เราตระหนักว่าบ่อยครั้ง หัวใจของปัญหาการเมืองและสังคมมิได้อยู่ตรงจุดที่เราคิดว่ามันอยู่ หากแต่ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ในความพยายามหยิบยื่น “ยาถอนพิษ” ให้แก่เราในรูปของวิจารณทัศน์ อันมีประสิทธิภาพ นั่นคือ เทคนิควิธีการแกะรอยมายาคติไปตามเส้นทางอันวกวนยอกย้อน 

ข้อมูลหนังสือ