'ภายใต้สภาวะการณ์เช่นนี้ ได้มีความพยายามจะอธิบายถึงการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเหล่านี้ในรูปของทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย แต่มีทฤษฎีหรือคำอธิบายชุดหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม และเริ่มได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงวิชาการทางด้สนสังมศาสตร์มากขึ้นในปัจจุบัน ทฤษฎีหรือคำอธิบายชุดนี้เรียกรวม ๆ และหลวม ๆ ว่า "การเมืองแบบใหม่และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่" (The new politics and the new social movements) สาระสำคัญหลักของคำอธิบายชุดนี้อยู่ที่การมองขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนธรรมดาข้างต้นว่าเป็นการตอบโต้กับปัญหาและความขัดแย้งชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นความขัดแย้งที่วางอยู่บนฐานที่หลากหลายกว่าเรื่องของชนชั้น หรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างในอดีต'

(บางส่วนจากหนังสือ หน้า 3)

ข้อมูลหนังสือ