หากเราต้องการจะดูถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไทย รวมตลอดถึงการตกผลึกของการต่อสู้ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยเราก็สามารถดูได้จากกฎหมายรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาหนึ่ง บทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง คือตัวอย่างรูปธรรมหนึ่งของการตกผลึกของการต่อสู้เชิงอำนาจของกลุ่มพลังต่างๆ ที่สามารถอ่านได้จากกฎหมายรัฐธรรมนูญและนี่คือบางส่วนที่งานเขียนรัฐธรรมนูญสถาปนา ชีวิตและชะตากรรมของประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทยของ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ พยายามแสดงให้เราเห็น

ข้อมูลหนังสือ