ดิฉันมีความยินดีที่ได้มีโอกาสแปลและเรียบเรียงหนังสือ มหาตมา คานธี เล่มนี้ออกตีพิมพ์เผยแพร่กิตติคุณความดีของบุคคลที่ทั่วโลกยกย่องให้เป็น “มหาบุรุษ” คนหนึ่ง ในฐานะที่มีหน้าที่พัวพันกับการศึกษาของเยาวชนชายหญิงมาเป็นเวลานานพอสมควร ดิฉันได้เคยปรารภอยู่ในใจเสมอมาว่า หนังสือที่เพียบพร้อมไปด้วยตัวอย่างและบทเรียนในด้านศีลธรรมและความประพฤติอันดีงามเช่นนี้ น่าจะได้รับการเผยแพร่ให้กว้างขวางมากที่สุดในวงการเยาวชนชายหญิงของเราทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อเยาวชนเหล่านั้นจะได้ใช้เป็นตัวอย่างหล่อหลอมนิสัยใจคอ ตลอดจนความประพฤติของตนเองให้อยู่ในแนวทางที่พึงประสงค์ อันจะยังผลดีให้เกิดแก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 หนังสือ มหาตมา คานธี เล่มนี้ดิฉันได้เรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Gandhiji : The Story of His Life โดย Gertrude Murray พิมพ์ในประเทศอินเดีย ผู้แต่งเป็นสุภาพสตรีชาวอังกฤษที่มีจิตศรัทธาในจริยาวัตรและแนวความคิดของมหาตมา คานธีเป็นอย่างสูง ทั้งได้เคยมาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในประเทศอินเดียเป็นเวลานานพอสมควร

 ในประเทศอินเดียเองหนังสือเล่มนี้มีผู้นิยมอ่านอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในวงการเยาวชนและนักศึกษา ดังจะเห็นได้จากสถิติการพิมพ์ในระยะเวลา ๑๒ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ ถึง ๒๕๐๔ หนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ถึง ๑๖ ครั้งแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่สูงมาก และเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า หนังสือเล่มนี้อยู่ในความสนใจของผู้อ่านเพียงไร

- ผู้แปล

ข้อมูลหนังสือ

  • มหาตมา คานธี (ไทย-อังกฤษ)
  • แปลจากหนังสือ: Gandhiji : The Story of His Life
  • ผู้เขียน: Gertrude Murray
  • ผู้แปล: เรืองอุไร กุศลาสัย
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 325 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2544
  • ISBN: 9789747235609