ในเรื่องอุดมคติประจำใน ผมยังขอยืนยันต่อไปอีกว่า คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม ๓ ข้อ คือ ความจริง ความงาม ความดี กล่าวโลกย่อ ความจริง หมายถึงสัจธรรมและหลักวิชา ความงาม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์มีวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินเป็นการอดิเรก รวมถึงการกีฬาประเภทต่างๆ ความดี นั้นหมายถึงการไม่เบียดเบียน ประทุษร้ายต่อกัน ความสัตย์สุจริตและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าขาดคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้มนุษย์นั้นๆ มีความพกพร่องไป

ข้อมูลหนังสือ