ที่เรียกสมุดเล่มนี้ว่า หนังสือสนุก ก็เพราะจะให้เกิดความสนุกสนานในด้านรสวรรณกรรมเป็นที่ตั้ง ส่วนผลประโยชน์พลอยได้อย่างอื่น ควรจะติดตามมาด้วยผู้อ่านอาจถือว่าเอาหนังสือนี้เป็นดุจ "สมุดสุดสัปดาห์" ของฝรั่งก็ได้ กล่าวคือ เวลาปลายสัปดาห์ หรือวันหยุดราชการ ถ้าจะไปเที่ยวหัวเมืองใกล้ๆ หรือพักผ่อนอยู่กับบ้าน ก็อาจหยิบสมุดนี้เล่มเดียวมาพลิกหาความรู้ความบันเทิงได้ ไม่ต้องค้นหนังสือมาก และถ้าเดินทางก็ไม่ต้องนำติดตัวไปหลายเล่ม อาจใช้สมุดนี้เป็นคู่มือสำหรับเดินดูวังดูวัด สำหรับอ่านก่อนไปฟังเพลงไทย... แต่บุคคลนั้นๆ ต้องมีฉันทะในทางการอ่านหนังสืออยู่สักหน่อย หาไม่ หนังสือสนุก จะไม่สนุกสมใจ

ข้อมูลหนังสือ