การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตบนเส้นทางของการบ่มเพาะชีวิตภายในให้เต็มล้นด้วยคุณค่าที่ยอมรับได้ เคารพในศักดิ์ศรีของตัวเอง และเดินทางไปสู่การเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าจากต้นทุนความเข้มแข็งของชีวิตภายใน การพบเจอกันระหว่างโลกทัศน์แบบมโนธรรมสำนึก จากชีวิตภายในที่กลมกลืน คือความหมายของเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ข้อมูลหนังสือ

  • การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  • ผู้เขียน: ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 180 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2560
  • ISBN: 9789743159503