ดิน น้ำ ลม ไฟ : ธาตุ จักรวาล พิษภัย จากมุมมองมนุษยศาสตร์

เป็นหนังสือรวทบทความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับโลกในมิติและลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย หัวข้อต่างๆ

ได้แก่ “ธาตุ จักรวาล ความกลมกลืน” “ความเป็นคน ความเป็นสัตว์”

“ตัวตน เรื่องเล่า การเยียวยา” และ “โลกเรา โลกอื่น”

แสดงให้เห็นทิศทางของวิชาการมนุษยศาสตร์ไทยร่วมสมัย

ที่ให้ความสำคัญกับมิติทางการเมืองและสังคมด้วยหวังจะสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์และโลก อีกทั้งพัฒนาแนวการวิเคราะห์

จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

กับประสบการณ์ภัยพิบัติในสังคมร่วมสมัย

ข้อมูลหนังสือ