๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน พ.ศ. ๒๔๙๒

ข้าพเจ้าถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ต้องเดินทางไปตามท้องที่ต่างๆ จึงเลยถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนศึกษาขนบประเพณีความเป็นอยู่ของชาวป่าชาวเขาและชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย นำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกจำหน่ายก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจนต้องพิมพ์ซ้ำ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าได้แก้ไขเสียใหม่พร้อมทั้งเพิ่มภาพแทรกประกอบเรื่องให้มากก็จะเป็นการดีไม่น้อย จึงเดินทางไปสำรวจบันทึกใหม่หลายแห่งหลายคราวแล้วนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่บ้างทั้งในเวลาปัจุบันและอนาคต

ข้อมูลหนังสือ