ทว่าการนับถือศาสนาพุทธคืออะไรเล่า นี่เป็นกระบวนการพื้นฐาน กระบวนการอันนำไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าและออกจากสิ่งที่ครอบงำเราไว้ กระบวนการอันนำไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าออกจากสิ่งที่ครอบงำเราไว้ กระบวนการที่สะท้อนแนวทางชีวิตและการเติมโตขั้นพื้นฐานพืชพันธุ์และต้นไม้เติบโตเข้าหาแสงสว่างและดวงอาทิตย์ฉันใด สิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งก็วิวัฒน์ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งฉันนั้น สิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นและวนเวียนในตัวเราเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่รู้สึกว่ามีความหมายมากและสำคัญขึ้น สังฆรักษิตะได้อธิบายไว้ที่อื่นแล้วถึงหลักการนับถือศาสนาพุทธ ว่าคือการที่คนผู้หนึ่งถูกดึงดูดสู่ความเป็นเลิศและสูงสุดกับสิ่งที่คนผู้นั้นมีการติดต่อด้วยเป็นการส่วนตัว

ข้อมูลหนังสือ