ผู้ที่เกิดมาเป็นเจ้า ตรงกับคำโบราณเขาเปรียบว่านกยูง ย่อมรักษาแววขนมิให้มัวหมอง กล่าวคือ ระวังมิให้สิ่งโสโครกมาเปื้อนเปรอะ ข้อที่เกิดเป็นเจ้ามิใช่แต่คุณอย่างเดียว หน้าที่จะต้องรักษาเกียรติของเจ้ามีติดอยู่ด้วย เจ้าบางคนรักษาเกียรติในทางที่ผิด คือ จองหองพองขน หรือเที่ยวเกะกะด้วยถือว่าเป็นเจ้า คนอื่นจะต้องนับถือ ยำเกรง และจะทำอะไรผิดกับผู้อื่น ความรู้สึกเช่นนั้น พาให้เสื่อมเสียเกียรติยศเจ้า ที่ถูกนั้น ผู้เป็นเจ้าควรรักษาเกียรติโดยมิให้มีความชั่วอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งผู้อื่นเขาจะว่าได้ว่า ไม่ควรเป็นเจ้า ดังนี้ จึงตรงกับคำโบราณว่า “นกยูงรักษาแววขน”

ข้อมูลหนังสือ

  • คันฉ่องส่องเจ้า
  • ผู้เขียน: ส.ศิวรักษ์
  • สำนักพิมพ์: ไม่ขานรับ
  • จำนวนหน้า: 266 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — ธันวาคม 2559
  • ISBN: 9789742602895