บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วไม่มีฐานะในสังคมแล้ว การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำให้เขาเลี้ยงง่าย เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำ

ข้อมูลหนังสือ

  • คันฉ่องส่องพระ
  • ผู้เขียน: ส.ศิวรักษ์
  • สำนักพิมพ์: ไทยธิเบต
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2558
  • ISBN: 9789742602833