ในมโนคติการรับรู้เกี่ยวกับการปกครอบแบบอำนาจรวมศูนย์ที่เรียกว่าระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” นั้น เป็นเพียงการรับรู้แค่ด้านเดียวในประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ในกรณีของล้านนา สยามพยายามรวมอำนาจไว้ที่กรุงเทพฯ ซึ่งดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จ ภายหลังปราบกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ และการนำเสนอประวัติศาสตร์ล้านนามักหยุดลงเพียงเท่านี้ อย่างไรก็ตามการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์และรัฐชาติสมัยใหม่ให้เกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางสังคมรูปแบบอื่นๆ

ข้อมูลหนังสือ