แสดงแนวคิดทางพุทธศาสนา และ เสนอแง่มุมด้านสำคัญๆ ของพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพรรณนานิกายสำคัญๆ ทั้งของเถรวาทและมหายาน ทำให้ผู้อ่านรู้จักเปรียบเทียบแต่ละนิกายและเข้าใจแนวคิดของแต่ละนิกายได้สะดวก อีกทั้งเป็นหนังสือทางพุทธศาสนาที่แพร่หลายมากเล่มหนึ่งในโลกตะวันตก

ข้อมูลหนังสือ

  • พุทธศาสนา สาระและพัฒนาการ
  • ผู้เขียน: นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 235 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2552
  • ISBN: 9789740203025