“พลังขับของ ‘วิธีวิทยาเอเชีย’ คือการส่งผ่านขอบเขตความรู้ของ 'เอเชีย'ในฐานะที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวทางจินตนาการ สังคมต่างๆในเอเชียสามารถเริ่มที่จะมองการดำรงอยู่ของกันและกันร่วมกัน และกลายเป็นจุดอ้างอิงซึ่งกันและกัน จนกระทั่งการเข้าใจตัวตนอาจถูกเปลี่ยนแปลงไป และถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างมีอัตวิสัย บนพื้นฐานนี้ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและระเบียบปฏิบัติที่เข้มข้นในเอเชีย อาจจะถูกขับเคลื่อนในฐานะขอบเขตหรือทัศนคติทางเลือกหนึ่ง ”

ข้อมูลหนังสือ