แม้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และดิจิทัลทำงานโดยระบบฐานสอง แต่เราไม่อาจตีความพยานหลักฐานดิจิทัลด้วยวิธีง่ายดายเช่นนั้นได้ ความผิดพลาดใหญ่หลวงประการหนี่งที่อาจเกิดขึ้นคือการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลโดยปราศจากการพิจารณาถึงกระบวนการ ข้อมูลที่ป้อนเข้าและผลลัพธ์ทั้งหลายอย่างถูกต้องซึ่งอาจส่งผลต่อการแปลความได้ หากคำตอบสำหรับพยานหลักฐานดิจิทัลหนึ่งชิ้นเป็นเพียงว่า “มันอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่” ก็แทบไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญสาขานี้ที่จะต้องทำอะไรมากไปกว่าเป็นนักเทคนิคซึ่งกอบกู้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีพยานหลักฐานดิจิทัลแม้แต่ชิ้นเดียวที่แยกเป็นเอกเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จแท้จริง เพราะพยานหลักฐานเหล่านี้จะต้องได้รับการแปลความในแง่ของกระบวนการ ข้อมูลที่ป้อนและความพลิกผันของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์นานาชนิดในคอมพิวเตอร์ตลอดรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรด้วย

หนังสือเล่มนี้มีส่วนในการช่วยขจัดช่องว่างทางความรู้ดังกล่าว เพื่อให้ผู้อยู่ในระบบกฎหมายสามารถมีโอกาสมากขึ้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและถูกนำมาใช้ในคดีและแสดงต่อศาล

ข้อมูลหนังสือ